วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2562 มีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานศูนย์สงเคราะห์ราษฎร์ ทั้ง 17 ชุมชนร่วมประชุม

   โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่นๆ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) การจัดำร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ได้มีการเสนอพิจารณานำโครงการเร่งด่วนบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10 ) เช่น โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ 1 โครงการขยายเขตแนวประปาและระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยทองคำ ชุมชนที่ 3 สะเดียงพัฒนา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณ ถนนบูรกรรมโกวิท (ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง LED ) เป็นต้น       
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด