วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญๆเช่น การแนะนำพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลโอน(ย้าย)และพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 9 คน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) การเสนอร่าง เทศบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอจากประชาชน ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ดังนี้ ชุมชนที่ 1 นารีพัฒนา ขอติดตั้งกล้องวงจรปิด ชุมชนที่ 4 ช้างเผือกพัฒนา ขอเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งใหม่ ประจำลานกีฬา ชุมชนที่ 9 เก้าดาวพัฒนา ขอปรับปรุงที่ทำการชุมชนที่ 9 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกทำบันทึกข้อตกลง ร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และการเห็นชอบสมทบงบประมาณในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์) เป็นต้น
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด