วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ระยะที่ 4

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ความเป็นมาเหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

          เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีพื้นที่ของบ่อขยะของเทศบาลฯ ทั้งหมด 108 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 เริ่มก่อสร้างบ่อขยะระยะที่ 1 มีพื้นที่ 11 ไร่ บ่อขยะระยะที่ 2 มีพื้นที่ 12 ไร่ บ่อขยะระยะที่ 3 มีพื้นที่ 12 ไร่ และบ่อขยะระยะที่ 4 ที่กำลังจะของบฯ มีพื้นที่ 17 ไร่ และเนื่องจากขณะนี้ บ่อกำจัดขยะ ระยะที่ 3 ดำเนินการกำจัดตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  และกำลังจะเต็ม เพราะว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง ได้ขอนำขยะมากำจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองฯ ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จาก 60 ตันต่อวัน เป็น 90 ตันต่อวัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งและเร่งด่วน ขอเสนอการดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 อายุการใช้งาน 5 ปี  โดยของบประมาณเพื่อก่อสร้างในปี พ.ศ.2564 ดังนั้นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงต้องขอรับงบสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบ พร้อมทั้งขอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากที่ประชุมประชาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และขอมติในการจัดทำโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีศูนย์จัดการขยะมูลฝอย รวมของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการรองรับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

3. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือเหตุเดือดร้อนแก่ประชาชน

4. เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายของรัฐบาล

สาระสำคัญของโครงการ

จัดทำระบบฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) มีบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อตาก หรือบ่อผึ่ง  และในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ ระยะที่ 4 นี้ เทศบาลเมืองฯ จะต้องของบประมาณในการจัดซื้อ รถแทรกเตอร์ จำนวน  1  คัน รถแบคโฮว์ จำนวน  1  คัน และรถบรรทุก  จำนวน  1  คัน  เพราะรถที่ใช้งานประจำทุกวันนี้มีการใช้งานมาเป็นเวลานานมาก นอกจากนี้แล้วเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต้องประสานงานไปยัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำบาดาลซึ่งต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำขยะมูลฝอยและการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

          การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ดังนี้

  1. ติดประกาศประชาสัมพันธ์การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนวัยจัดกิจกรรมเป็นเวลาอย่าง

น้อย 15 วัน ณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (20 มิถุนายน 2562) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน่าป่า และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน และประกาศในเว็ปไซต์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (25 มิถุนายน 2562) และในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2....ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระยะที่ 4 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในเว็ปไซต์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ความเป็นมาและความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งแนวทาง แก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯดังกล่าว

3....การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจัดประชุมประชาคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ในการประชุมได้นำเสนอข้อมูลโครงการและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอผลกระทบที่ประชาชนได้รับ และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ รายละเอียดข้อมูล ดังนี้

ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

ผลกระทบ 

- อบต.นาป่า เสนอในที่ประชุมว่าหน่วยงานต่างๆที่นำรถขนขยะไปกำจัดที่บ่อขยะ เส้นทางที่รถขยะผ่านหมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ คือกลิ่นขยะ และน้ำเสียจากขยะ

ข้อเสนอแนะ

- อบต.นาป่า เสนอให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ลดการขนขยะผ่านหมู่บ้าน/ประชาชนให้น้อยลง

ผลกระทบ

- อบต.น้ำร้อนเสนอในช่วงฤดูแล้งไม่ค่อยมีปัญหา แต่พอถึงช่วงฤดูฝน  จะเกิดปัญหาน้ำเสียจากขยะไหลลงมาพื้นที่ทำนาของประชาชนตำบลน้ำร้อน ได้รับผลกระทบ น้ำเสียจากบ่อขยะเทศบาลจะไหลลงสู่คลองแค คลองใหญ่ คลองน้ำร้อน  ส่งผลกระทบเพราะเป็นน้ำที่เน่าเสีย

- อบต.น้ำร้อนเสนอรถที่ขนขยะจากหน่วยงานอื่น  เช่น  อบต.ห้วยสะแก  อบต . วังชมพู  เป็นต้น  รถขนขยะจะวิ่งจากหมู่ที่   9  ไปบ่อขยะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   ถนนหนทางที่รถขนขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ วิ่งผ่านทุกวันนั้น  ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ

ข้อเสนอแนะ

- อบต.น้ำร้อนเสนอเทศบาลเมืองต้องทำรางระบายน้ำให้เบนลงไปทางทุ่งกระถิน

- อบต.น้ำร้อนเสนอขอให้ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สนับสนุนงบประมาณซ่อมถนนที่ชำรุดเสีย 

แนวทางการแก้ไข

  1. เทศบาลบาลเมืองเพชรบูรณ์จะทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆที่ขนขยะไปกำจัดที่บ่อขยะเพื่อให้ความร่วมมือลดจำนวนเที่ยวการขนขยะในแต่ละวันให้น้อยลง
  2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้กองช่างสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนเพื่อทำรางระบายน้ำให้เบนลงไปทางทุ่งกระถินตามที่ อบต.น้ำร้อนเสนอ
  3. ให้อบต.น้ำร้อนส่งเอกสารข้อมูลถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพื่อเทศบาลเมองเพชรบูรณ์จะเสนอขอสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายของ อบต.น้ำร้อน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมของ อบต.นาป่า อบต.น้ำร้อน ประชาชนทั่วไปและในเขตเทศบาลฯจำนวน 262 คน ให้ความเห็นชอบด้วยกับการดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร้อยละ 100 และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะดำเนินการบริหารจัดการโครงการดังกล่าวให้ดีที่สุดต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร