วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาล

       ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่วปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
       เพิ่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วย ความถูกต้อง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ว่าด้วยการสำรวจและสิ่งปลูกสร้าง จึงประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก ตั้งปต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ตามวัน เวลา และ สถานที่ ได้กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ
       

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย