วันที่ 01 / มิ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกาศผลผู้โชคดี ตอบคำถามทางไปรษณียบัตร ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ อาคารนครบาลอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในพิธีจับฉลากผลรางวัลการตอบปัญหาท้องถิ่นทางไปรษณียบัตร ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ทั้งนี้มีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมจับฉลากผลรางวัลการตอบปัญหาท้องถิ่นฯ โดยมีคำถามว่า ในโปรเตอร์ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 มีรูปพุทธสถานทั้ง 6 แห่งนี้ อยู่ในประเทศใดบ้าง
คำตอบคือ
1.วัดเทียนมู่ (ประเทศเวียดนาม)
2. พระธาตุหลวง (ประเทศลาว)
3. บุโรพุทโธ (ประเทศอินโดนีเซีย)
4. ชเวดากอง (ประเทศพม่า)
5. วัดเขี้ยวแก้ว (ประเทศสิงคโปร์)
6. ปราสาทบายน (ประเทศกัมพูชา)

 
   
มีผู้เข้าร่วมในการตอบปัญหาท้องถิ่นทางไปรษณียบัตร งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,865 ฉบับ ไม่มีผู้ตอบผิด มีโมฆะ 6 ฉบับ โดยมีเงินรางวัล 500 บาท 10 รางวัล และ 1,000 บาท 10 รางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 1,000 บาท ดังนี้
1.น.ส.จิดาภา โชคงาม
2.ด.ช.จิรพัฒน สายคำพล
3.น.ส.กนกพรรณ ตันติบูล
4.น.ส.ดวงใจ พรหมบุญ
5.นายอติคุณ อยู่บุรี
6.คุณปกรณ์ โยชนะ
7.คุณพงษกร เด็ดแก้ว
8.น.ส.ทัดทรวง พรหมบุญ
9.ด.ช.กิตติกวิน คำเลื่อม
10.ด.ญ.ณัฐภัสสร อธิบดีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 500 บาท มีดังนี้
1.คุณสุกัญญา ด้วงโต
2.นางภัครดา คงศรีไพร
3.นางสาคร เฟื่องจันทร์
4.นายอัญชนะ เจริญลาภบุญญา
5.นายนพคุณ ทองใบ
6.น.ส.ณัฐพรรณ เทียนนาวา
7.นายแสงชัย สมมีชัย
8.ด.ญ.สุพิชญา ธนูพนธุ์ชัย
9.นายเทอดศักดิ์ สุขสอาด
10.คุณจารุณี แซ่แต้
   ผู้โชคดีที่มีรายชื่อติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมสำเนาบัตร จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ อาคารป้องกัน เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ 083-950-0500   


สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด