วันที่ 21 / ส.ค. / 2561

จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 วันที่ 26-30 มิถุนายน นี้

จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 วันที่ 26-30 มิถุนายน นี้

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว โครงการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 เรื่อง “Phetchabun : The 3rd Gateway of LIMEC”โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว มี ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการจัดงาน LIMEC ครั้งที่ 3 ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว

ด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดงานโครงการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 เรื่อง “Phetchabun : The 3rd Gateway of LIMEC” ขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จึงได้จัดแถลงข่าวในวันนี้

LIMEC หรือ Luangprabang-Indochaina-Mawlamyine Economic Corridor คือการรวมตัวกันของภาคเอกชนอันประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของ 3 ประเทศ คือ ประเทสไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสหภาพเมียนมา ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเส้นทางคมนาคมติดต่อกันได้ โดยประเทศไทย คือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 “อินโดจีน” จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย และจังหวัดตาก ส่วน สปป.ลาว ได้แก่ แขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง และสภาพเมียนมา ได้แก่ รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ

LIMEC จึงเป็นระเบียงเศรษฐกิจระหว่างหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ซึ่งเป็นแนวทางเชื่อมโยงเมืองที่สำคัญจากสมาชิกทั้ง 3 ประเทศเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปยังความสัมพันธ์ 5 ด้าน คือ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการทำธุรกิจมีการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและสารสนเทศระหว่างกันและกัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของประชาชนในทุกเมืองของสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน