วันที่ 21 / ส.ค. / 2561

ประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3

#สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนเทศบาล ทั้ง 25 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม Phetchabun : The 3rd Gateway of LIMEC"

โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 มี นายวุฒิชัย โรจน์ทิพยรัก ประธานการจัดงาน LIMEC ครั้งที่ 3 คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเอกชนของทั้งสามประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อน ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันของทั้ง 3 ประเทศ

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ