วันที่ 23 / ต.ค. / 2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ อาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพิชัย แตรประสิทธิ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมพิธีเปิด

โดยการจัดการอบรมฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะมีการอบรมระหว่างวันที่ 6-28 ธันวาคม 2560 เพื่อฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ มีจิตสำนึกอยู่เสมอในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อม ทอสอบการเตรียมพร้อมและการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา และเป็นการซักซ้อมทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และแผนการดับเพลิงการกู้ภัย ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้เข้าใจ และเกิดความชำนาญตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ