วันที่ 18 / ม.ค. / 2562

สันนิบาตเทศบาลประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

สันนิบาตเทศบาลประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มี.ค.61 ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 หลักสูตร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ดร.สุชาติ สุขดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการขยะ มีนายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 25 แห่งเข้าร่วมประชุม 
เพื่อวางแผนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ โดยการคัดแยกกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะและให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมการรองรับขยะจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
สุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ