วันที่ 16 / ก.พ. / 2562

ร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

      เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมกันนี้ยังมี นายพรหมทัต สันทบ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายฉัตรพล พรหมเศรณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายทนงศักดิ์ ทองจันทร์ สัตวแพทย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมโครงการในครั้งนี้

      สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ทำหมันสนุัข-แมว ที่อาศัยอยู่ในวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมภาพทั้งหมด