วันที่ 23 / เม.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพิทักษ์ หมื่นสาย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายงานการเงินกองทุน รายรับ-รายจ่าย สรุปโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และการพิจารณาอนุมัติ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ประกอบด้วย โครงการการกินอาหารถูกต้องดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมต้นทุนชีวิตเยาวชนคนวัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน และโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เชิงรุก ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติดำเนินการ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต่อไป
สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน รวมรูปภาพทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ