วันที่ 23 / เม.ย. / 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 3/2561

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และประชาคมเมืองเพชรบูรณ์ มีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล ประธานชุมชน ประชาชนชาวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีโครงการพิจารณาบรรจุเข้าแผน อาทิเช่น โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เยาวชน บริเวณบ้านพักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานและโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นต้น ซึ่งประชาชนมีความเห็นชอบและมีการนำเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติงบประมาณดำเนินการต่อไป

สวัสดิ์ มาพาก ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธรวิทย์ กู้วิริยะ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด