วันที่ 08 / .. / 2563

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
คณะนายกเทศมนตรี
นายอร่าม  มีเดช
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
 
นายสนั่น    พรมประเสริฐ
 
ที่ปรึกษาสภาเทศบาล
 
นายสมภพ   ผโลศิลป์
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายกิตติศักดิ์   สังเกตุดี
นายธีรศักดิ์   พรหมบุญ 
นายสมัคร    น้อยคนดี 
นายสุรพล    ชูสกุล 
นายอาดุลย์   แก้วแกมทอง 
นายสนั่น    พรมประเสริฐ
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายกำพล   โฆษิตานนท์
นายจิณณวัฒน์   สุขอยู่ 
นายปณิธิ   สมประสงค์ 
นายวิวัฒน์    ลิ้มตระกูล 
นายอร่าม  มีเดช
นายสมภพ   ผโลศิลป์
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
นายเอนก   สิงห์คา
นายไพบูลย์   นวทูล 
นางการเกตุ   สังเกตุดี 
นายธิติพงศ์  พิมพ์จันทร์
นางสาวนันท์ชญาณ์  ไพทูรย์รังสฤษดิ์ 
นายสมทบ   นางนวล