วันที่ 07 / .. / 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

::เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 , ดาวน์โหลด 
::เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 , ดาวน์โหลด
::เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 , ดาวน์โหลด