วันที่ 25 / .. / 2564

ประวัติการจัดตั้ง

ประวัติการจัดตั้ง

2"ประวัติเทศบาลฯ"

ประวัติความเป็นมา
        เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้รับพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นเทศบาลขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 1300 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2479 
.......เมื่อเริ่มจัดตั้งเทศบาล มีสำนักงานเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ ณ ถนนศึกษาเจริญ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2501 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการ ณ ถนนเพชรเจริญ (บ้านพักปลัดจังหวัดในปัจจุบัน) จวบจนปี พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ถนนเกษมราษฎร์ (ที่ทำการปัจจุบัน) โดยมีอาคารทำการจำนวน 3 อาคาร สถานีดับเพลิง 1 อาคาร ในเนื้อที่ 5 ไร่ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 กอง ดังนี้

        สำนักปลัดเทศบาล 
        กองวิชาการและแผนงาน 
        กองคลัง 
        กองช่าง 
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        กองการศึกษา 
        กองสวัสดิการสังคม 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 3 โรงเรียน 
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) จัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) จัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งมีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง และสถานธนานุบาล 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง

       ลักษณะพื้นที่
.....สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลาง ประชาชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ตลอดแนวเขตเทศบาล พื้นที่ด้านในส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง ร้านค้า อาคารพาณิชย์ ส่วนพื้นที่รอบนอกใช้ในด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ถั่ว ข้าวโพด 
ยาสูบ และพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิตที่สำคัญ

อาณาเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 กิโลเมตร มีพื้นที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ จรดทางไปหนองนารี และหมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง 
ทิศใต้ จรดหมู่ที่ 9 หมู่ที 2 และหมู่ที่ 13 ตำบลสะเดียง 
ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำป่าสัก 
ทิศตะวันตก จรดทางไปบ้านสะเดียง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเดียง
 

ดวงตราสัญลักษณ์ และความหมาย
h01

ดวงตราเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   มีลักษณะเป็นรูปเทวดายืนบนยอดเขา ทรงพระขรรค์ และเพชร
ความหมาย
   เมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข มีทิวทัศน์สวยงาม อยู่ทามกลางขุนเขา มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดีงามของตัวเอง มีศักยภาพในการพัฒนาทุกด้าน มีคุณค่าประดุจดังเพชรที่อยู่ในหุบเขา สมควรแก่การร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นนิรันดร์ ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้ดวงตราของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นรูปเทวดายืนบนยอดเขาทามกลางปุยเมฆ ทรงพระขรรค์และเพชร ซึ่งแปลความหมายว่า เทศบาลฯเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชน และพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองสมกับที่เป็นเพชรในหุบเขา