วันที่ 16 / .. / 2562

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2 ถึง 22 รายการ « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 22 ต่อไป »
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องประชุมของหอวัฒนธรรมฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวงล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบเสียงตามสาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อสายส่งน้ำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศของโรงเรียน
รายละเอียด
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางเรเดียล ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการ Reading Literacy พัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๔ รายการ ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมแซมรถกระบะ (มาสด้า) หมายเลขทะเบียน บต ๖๗๒๗ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๘๗ และรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๒๙ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสนามชัยจากสี่แยกต้นหว้าเชื่อมต่อถนนผังเมืองรวม สาย ง.๒ สุดเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด