วันที่ 23 / .. / 2561

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 2 ถึง 3 รายการ 1 2 3
จ้างซ่อมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๓๐ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (กิจกรรมวันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างตามโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์สูบสิ่งปฏิกูล รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ และรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการสินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง (ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๒/๐๐๘๕ และ ๔๒๐/๕๒/๐๐๗๗-๐๐๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล จำนวน ๑๕ อัน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อวัสดุโครงการจัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง (SSR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเช่าเหมาโดมพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ขนาด ๑๒ x ๒๔ เมตร จำนวน ๖ วัน สำหรับงานกลางแจ้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด