วันที่ 25 / .. / 2564

คณะผู้บริหารฝ่ายนิติบัญญัติ

คณะผู้บริหารฝ่ายนิติบัญญัติ

 นายอร่าม    มีเดช
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 นายสนั่น   พรมประเสริฐ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 


สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

         สมภพ    ผโลศิลป์          วิวัฒน์    ลิ้มตระกูล
       สมทบ    นางนวล         สมัคร    น้อยคนดี
      ธิติพงค์    พิมพ์จันทร์          ธีระศักดิ์    พรหมบุญ
         สุรพล    ชูสกุล           ไพบูลย์    นวลทูล
         กำพล    โฆษิตานนท์          ปณิธิ    สมประสงค์
         กิติศักดิ์    สังเกตุดี         การาเกตุ    สังเกตุดี
          จิณณวัฒน์     สุขอยู่
      สมฤดี    ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
        อาดุลย์    แก้วแกมทอง            เอนก    สิงห์คา